Vyšetrenia u kólií

 

U kólií (dlhosrstých a krátkosrstých) a šeltií sa pristupuje u chovných jedincov k preventívnym vyšetreniam na ochorenia, ktoré sa potencionálne môžu u týchto plemien vyskytnúť. Jedná sa najmä o niektoré ortopedické vyšetrenia, komplexné oftalmologické vyšetrenie na dedičné očné anomálie. Pre lepšie zorientovanie sa v skratkách rôznych ochorení je pred kúpou šteniatka kólie alebo šeltie vhodné sa oboznámiť s interpretáciou výsledkov vyšetrení.

Absolvovanie týchto vyšetrení u klubom určených posudzovateľov je na Slovensku realizované na dobrovoľnej báze a jedinca oprávňuje na preradenie do I. triedy chovnosti. Aj keď žiadne vyšetrenie rodičov nedokáže dať záruku toho, že aj jeho potomstvo bude na 100% zdravé, predsa len výraznou mierou znižuje pravdepodobnosť výskytu ochorenia. Taktiež poukazuje na serióznosť chovateľa.

Cieľom vyšetrenia by však nikdy nemalo byť naháňanie za samými superlatívnymi výsledkami („áčkami a pluskami“), ale získanie reálneho pohľadu na zdravotný stav konkrétneho jedinca, či krvnej línie. Preto aj na výsledky je nutné takto nazerať a oceniť skôr chovateľa, ktorý zverejňuje všetky výsledky u všetkých zvierat a na vyšetrenia nevyhľadáva veterinárnych lekárov mimo klubom stanovených posudzovateľov. A výsledky dokáže vždy spracovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

K základným vyšetreniam patrí klinické oftalmologické vyšetrenie a z ortopedických vyšetrení RTG diagnostika na dysplaziu bedrového kĺbu a u šeltií aj vyšetrenie na luxáciu pately. K doplnkovým vyšetreniam patrí RTG vyšetrenie na dyspláziu lakťového kĺbu a niektoré genetické vyšetrenia.

 

Základné vyšetrenia

Klinické oftalmologické vyšetrenie

U kólií je najviac pozornosti venované ochoreniam ako je CEA (očná anomália kólií), PRA (progresívna anomália sietnice), kat. (katarakta). Ak sa za skratkou nachádza slovíčko free, značí to, že jedinec je klinicky negatívny na uvedené ochorenia.

Po absolvovaní vyšetrenia vydáva veterinárny lekár špecializujúci sa na oftalmológiu pre vyšetreného jedinca atest, na ktorom sú označené aj ďalšie výsledky a tiež metódy, akými boli klinické vyšetrenia vykonané. Okrem týchto ochorení je samozrejme potrebné venovať pozornosť aj ďalším očným anomáliám.

RTG vyšetrenie na dyspláziu bedrového kĺbu

DBK (alebo HD) – je označenie dysplázie bedrového kĺbu, veľmi závažného ochorenia, ktoré neobchádza ani kólie a šeltie. Výsledok sa označuje písmenami od A po E, pričom A je najlepší výsledok, E označuje najťažší stupeň dysplázie.

Označenie výsledkov:
A - bez dysplázie – výborne utváraný kĺb
B - bez dysplázie – hraničný stupeň
C - dysplázia -ľahký stupeň
D - dysplázia- stredný stupeň
E - dysplázia- ťažký stupeň

Vyšetrenie sa vykonáva u veterinárneho lekára, stupeň dysplázie je možné zistiť jedine RTG vyšetrením vykonanom v celkovej anestéze na oficiálne schválenom RTG pracovisku. U kólií sa vykonáva po dovŕšení 12. mesiaca veku.

Klinické vyšetrenie na luxáciu pately

LP – je označenie luxácie pately. Výsledok sa označuje písmenami 0,1,2,3. Vyšetrenie sa vykonáva u šeltií ako jedna z podmienok na preradenie do 1. triedy chovnosti.

Stupeň 0 - patela bez znakov luxácie
Stupeň 1, 2, 3, 4 – čím vyššie číslo, tým závažnejší stupeň postihnutia

Vyšetrenie sa vykonáva u klubom potvrdeného veterinárneho lekára – posudzovateľa, po dovŕšení 12. mesiaca veku.

Doplnkové vyšetrenia

RTG vyšetrenie na dyspláziu lakťového kĺbu

DLK (alebo ED) je označenie dysplázie lakťového kĺbu. Výsledok sa označuje písmenami 0,1,2,3.

Interpretácia výsledkov:
Stupeň 0 – označuje , že lakťové kĺby sú zdravé, bez akýchkoľvek abnormalít
Stupne 1,2,3 – čím vyššie číslo, tým závažnejší stupeň postihnutia

Vyšetrenie sa vykonáva u veterinárneho lekára, stupeň dysplázie je možné zistiť jedine RTG vyšetrením na oficiálne schválenom RTG pracovisku. U kólii a šeltií sa vyšetruje skôr preventívne spolu pri vykonávanom vyšetrení na DBK, keďže výskyt DLK je u týchto plemien zriedkavý.

MDR1

Genetické vyšetrenie na citlivosť voči niektorým prípravkom. Vykonáva sa v laboratóriách zaoberajúcich sa genetickými analýzami a to zo vzoriek krvi, alebo zo steru bukálnej sliznice.

Výsledok môže byť:
MDR1 +/+ (normal)
MDR1 +/- (carrier)
MDR1 -/- (affected)

Výsledok je smerodajný skôr pre chovateľov v niektorých krajinách ako pre samotných psov, nakoľko pri podávaní niektorých konkrétnych liečiv treba postupovať u kólií (a niektorých ďalších plemien) rovnako opatrne bez ohľadu na výsledok!!!

PRA rcd2

Doplnkové vyšetrenie ku dôležitému klinickému vyšetreniu. Je to genetická analýza na jeden typ PRA – tzv. ranný alebo rcd2 typ progresívnej atrofie sietnice, ktorý sa u kólie môže vyskytovať najčastejšie. Vykonáva sa v laboratóriách zaoberajúcich sa genetickými analýzami a to zo vzoriek krvi, alebo zo steru bukálnej sliznice.

Výsledky sa označujú:
PRA rcd2 N/N – geneticky zdravý (označované niekedy aj non-affected, +/+ alebo normal)
PRA rcd2 N/P –zdravý jedinec, ale prenášač ochorenia ( carrier, alebo +/-)
PRA rcd2 P/P – postihnutý jedinec (affected alebo -/-)

DM

Označenie degeneratívnej myelopatie, na ktorú je možné v poslednej dobe dať v laboratóriu analyzovať krv alebo ster bukálnej sliznice. Výskyt ochorenia bol u kólií síce zaznamenaný, ale nie v miere plemeno zaťažujúcej.

Interpretácia výsledkov:

DM N/N – zdravý (označovaný tiež non affected, G/G, +/+), veľmi nízke riziko, že pes ochorie na DM
DM N/DM – prenášač (označovaný G/A, tiež +/- ), malé riziko, že pes ochorie na DM
DM DM/DM – postihnutý (označenie aj A/A alebo -/-), veľké riziko, že ochorie na DM

Ako vidno, výsledky nie sú úplne jednoznačné (pri jednoznačnom výsledku by zdravý jedinec ani prenášač nemali niesť žiadne riziko ochorenia). Je to z dôvodu, že dedičnosť tohto ochorenia je pomerne zložitá a nie sú známe všetky faktory spúšťajúce ochorenie.

Keďže k analýzam sa pristúpilo len nedávno a ochorenie postihuje starých jedincov, nie je k dispozícii zatiaľ štatistický súbor so vzájomným porovnaním výsledkov genetických analýz a funkčného zdravia testovaných jedincov. Súčasné vyšetrovanie je skôr testovacie a malo by viesť k uváženému postupnému znižovaniu počtu homozygotne postihnutých jedincov v populácii.